Foto Organització

Organització

Perfil del contractant

El perfil del contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de Gestió de Serveis Sanitaris.

En acompliment del que estableix l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

 Tipus de contractes

Informació sobre licitacions Gestió de Serveis Sanitaris, feu un click en aquest enllaç:

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=206736

 

 

Localització del centre:
Gestió de Serveis Sanitaris
Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 973 72 72 22
Fax 973 72 72 23

Per a més informació:
Assessoria Jurídica
Tel. 973 72 72 22
Extensió 1264 - 1266
concursos@gss.scs.es


<< Torna