Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Protecció de Dades

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa compromesa amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, obligant-se a mantenir la confidencialitat de les seves dades. En conseqüència, i en compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals i altra normativa vigent en la matèria, es manifesta a tots els efectes que:

  • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusiva, a les finalitats indicades al formulari que l'usuari ompli. Aquestes dades s'incorporaran a un fitxer de dades titular de Gestió de Serveis Sanitaris degudament registrat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
     
  • L'usuari tindrà dret a accedir, cancel·lar i modificar les dades en els termes previstos a la normativa, a través de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania.
     
  • Les dades de l'usuari seran tractades únicament per a la finalitat per a les que van ser recollides, garantint el tractament amb la màxima confidencialitat i adequant-se les mesures de seguretat exigides en la normativa en matèria de protecció de dades.

 


<< Torna