Foto Organització

Organització

Comitès i comissions de Gestió de Serveis Sanitaris

Comitès i Comissions Hospital Universitari de Santa Maria

Els comitès i comissions són estructures de participació clau en les institucions. Són grups de treball permanents que estan formats per un equip interdisciplinar de professionals experts que aporten els seus coneixements i la seva experiència a l’organització per assolir objectius comuns.

Els grups de professionals segueixen la legislació vigent quan correspongui, defineixen com cal actuar en situacions concretes i treballen per la resolució de problemes que poden afectar en un moment donat a l’organització.

Els citats grups de treball constitueixen una forma de participació dels professionals en la millora de la qualitat de l'organització, ja que aquests informen i assessoren a la direcció assistencial i de centre en les matèries en què en són experts.

Gestió de Serveis Sanitaris estableix segons la seva missió i estratègia, els comitès i comissions tenint en compte la política de qualitat i seguretat de l’empresa.

El comitè de qualitat es constitueix en data 27 de juny de 2008, i té com a objectius:

 • Elaborar i revisar el Pla de qualitat de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.
 • Implantar les obligacions que preveu la legislació de la LOPD.
 • Analitzar els imputs per la millora: reclamacions, queixes i no conformitats, així com resultats de les enquestes de satisfacció, i generar accions de millora,
 • Fer el seguiment dels estàndards descrits den el Model d'Acreditació de Centres d'Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya.
 • Revisar i aprovar tots els documents elaborats per part dels professionals de l'organització.
 • Col·laboració amb formació continuada amb l’elaboració de propostes per al Pla de formació de l’empresa.

La comissió de seguretat dels pacients es constitueix el 9 de maig de 2012, i té com a funcions:

 • Desenvolupar les estratègies adaptades als requeriments del Departament de Salut per a les Unitats Funcionals de Seguretat del Pacient en els hospitals de la XHUP,
 • Definir les funcions de treball de camp en la gestió d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient
 • Aprovar, implantar i fer seguiment del Pla de Seguretat.
 • Revisar les incidències i esdeveniments adversos detectats i col·laborar en propostes de millora.

La comissió de nafres per pressió es constitueix el dia 19 de desembre del 2016, com a subcomissió de la de seguretat dels pacients. Les seves funcions engloben:

 • Elaboració, revisió i seguiment dels protocols relacionats, segons criteris de qualitat i evidencia científica.
 • Supervisió i suport del procés d’implantació del la Guia de bones pràctiques (GBP) de la RNAO Valoració i prevenció de les úlceres per pressió a totes les àrees d’implantació.
 • Seguiment dels indicadors del Quadre de Comandament de Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i elaboració de propostes d’accions de millora.
 • Difusió d’informació i resultats de les actuacions de la Comissió que poden ser d’interès per millorar la pràctica infermera a la resta de professionals
 • Col·laboració amb formació continuada amb l’elaboració de propostes per al Pla de formació de l’empresa.

La comissió d'avaluació i tractament del dolor es constitueix en data 17 de desembre de 2008, i té com a objectius:

 • Integrar el maneig del dolor dins del pla general institucional del pacient hospitalari.
 • Control òptim del dolor dels pacients ingressats com a requisit de qualitat assistencial.
 • Creació de programes dirigits a millorar el tractament del dolor en totes les àrees hospitalàries.

La comissió del bloc quirúrgic es constitueix en data 4 de febrer de 2003, i les seves funcions són:

 • Elaboració i revisió de normes sobre la qualitat dels processos anestèsics i quirúrgics.
 • Gestió de la programació quirúrgica.
 • Registre i avaluació de la informació.
 • Ús eficient dels recursos 

La comissió de docència va néixer a l’any 2000 per tal de donar resposta a la nova realitat de l’Hospital de Santa Maria en relació a la realitat docent. Té com a objectius:

 • Major vinculació universitària amb la Udl.
 • Enfortir convenis amb altres universitats.

La comissió farmacoterapèutica es constitueix el 30 de juny de 2003, i els objectius principals són:

 • Millorar les pràctiques clíniques.
 • Analitzar i identificar els incidents deguts a la medicació.
 • Aprovar la inclusió dels nous medicaments en funció de la seva efectivitat i seguretat. 
 • Mantenir actualitzada una guia farmacoterapèutica que tingui els medicaments aprovats per la seva utilització a l'Hospital.
 • Analitzar la retirada de medicaments en funció als criteris d'efectivitat i consum.
 • Difondre a la resta de professionals la informació necessària per a un ús racional del medicament.
 • Fer un seguiment de la despesa farmacèutica de l'Hospital per serveis.

La comissió de formació continuada es va crear l'any 1995 i les seves funcions són: 

 • Vetllar per l'optimització de l'esforç econòmic i humà que implica el desplegament d'activitats formatives tant la formació interna inclosa en el pla de formació anual com externa (cursos, jornades, congressos). 
 • Aprovar el pla de formació anual.
 • Proposar estratègies que millorin la participació dels treballadors en els programes de formació.

La comissió d'històries clíniques es constitueix el 2 de novembre de 2002 i té les funcions:

 • Plantejament i aprovació, si s'escau, de qualsevol modificació del contingut del manual d'ús de la història clínica i reglament de l'arxiu d'històries clíniques.
 • Control de qualitat de les històries clíniques.
 • Revisió dels circuits a fi de depurar qualsevol defecte o millora que es pugui plantejar.
 • Suggeriments d'inclusió o supressió de documents o plantilles en la història clínica. 

La comissió d'infeccions va ser constituïda el 26 de febrer de 1998. Les funcions estan relacionades amb la prevenció i el control de les infeccions i engloben:

 • Conèixer i registrar els casos d'infeccions relacionades amb el sistema sanitari, establir recomanacions per l'aïllament.
 • Investigar els processos i mecanismes de transmissió d'infeccions, proposant normes preventives i terapèutiques.
 • Coordinar la política d'antibiòtics, desinfectants, esterilització i higiene hospitalària.
 • Aprovar els protocols o guies sobre el control i prevenció de la infecció.
 • Participar en la formació dels professionals sanitaris i no sanitaris en infeccions relacionades amb el sistema sanitari.
 • Mantenir actualitzat el mapa epidemiològic de l'hospital.
 • Fer difusió de les actualitzacions, informacions i recomanacions que genera la comissió.

La comissió de recerca neix com a comissió independent de la comissió de docència amb la finalitat de potenciar els aspectes de recerca dins l’àmbit de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, i es constitueix com a tal el dia 14 d’octubre de 2009. Les seves funcions són:

 • Potenciar els aspectes relacionats amb la recerca dins l’àmbit de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS.
 • Establir comunicació amb el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC), en referència al suport en la valoració dels projectes de recerca de GSS.
 • Donar suport als diferents professionals de GSS que la sol·licitin per elaborar estudis o projectes de recerca, revisar-los i/o indicar el procediment de comunicació amb el CEIC.
 • Col·laborar amb formació continuada per oferir cursos dirigits al personal amb intenció de realitzar recerca o detectant les mancances a cobrir.

El comitè de transfusions es va constituir el 16 de juny de 2005, és mixte HUAV - HUSM, i les seves funcions són:

 • Establir la normativa per a la pràctica transfusional, tant pel que fa a la indicació com a l'administració, mitjançant l'elaboració d'una guia.
 • Analitzar i avaluar les reaccions adverses associades a la transfusió.
 • Assegurar el compliment de les normes de l'Acreditació de Bancs de Sang de l'Associació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i del Consell d'Europa.

El comitè de tumors digestius es va constituir el 24 de maig de 2006 i la seves funcions són: 

 • Presentació de tots els casos diagnosticats des dels diferents serveis i proposar el millor tractament per obtenir el màxim benefici amb el mínim risc.
 • Comenten diferents avenços en els tractaments quimioteràpics, estudis i assajos que des dels diferents departaments es duen a terme.

La comissió de mortalitat es constitueix en data de 23 de juliol de 2010 amb la funció bàsica de:

 • La millora de l’atenció al pacient mitjançant l’anàlisi de les taxes de mortalitat i de necròpsies de l’hospital per servei;
 • L’anàlisi del procés assistencial de pacients que han mort a l’hospital;
 • L’avaluació de les taxes de mortalitat evitable
 • Elaboració de la memòria anual
 • Promoció de les necròpsies clíniques i el foment de les sessions clínico-patològiques.

El comitè de teràpia electroconvulsiva - TEC es va constituïr el dia 21 de novembre del 2011 i té les següents funcions:

 • Aportar a les reunions casos que els professionals responsables dels diferents serveis implicats en la tècnica considerin comentar, siguin pacients nous o que el procés de la tècnica ja estigui iniciat i que requereixi de revisió.
 • Indicació i idoneïtat de la tècnica
 • Valoració del risc /benefici tant de la tècnica (TEC) com de l’anestèsia.
 • Coordinació entre els diferents serveis implicats en l’assistència en els casos determinats i exposats.

El comitè d'Ètica Assistencial (CEA) és un comitè compartit amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Es va crear el 6 de juny de 1995 a l'HUAV, éssent un dels primers CEAs establerts de Catalunya.

Què és un Comitè d’Ètica Assistencial?

És un comitè consultiu, de caràcter institucional i transdisciplinar, creat i establert per analitzar i donar consell davant de conflictes ètics que es plantegin durant la tasca assistencial, i amb la finalitat de col•laborar en la millora de la qualitat assistencial i la bona pràctica clínica. 

Donat que la qualitat no té únicament una dimensió tècnica i economicista, sinó també moral, cal clarificar i analitzar d’una forma raonada els conflictes de valors des d’una visió ètica, racional i pluralista.

El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) es configura segons estableix l’Ordre del 14 desembre de 1993; té caràcter consultiu, per tant els informes i recomanacions que emeti en cap cas seran vinculants.
Els seus membres, amb independència de les seves ideologies i creences, tenen en comú la tolerancia i el respecte a les opinions de tots els professionals, compartint el carácter voluntari i de confidencialitat que implica la pertinença al Comitè.

Funcions del CEA
 • Promoure la integració dels Principis de la Bioètica en la relació assistencial i en la protecció dels drets dels pacients.
 • Assessorar èticament en decisions puntuals, clíniques i sanitàries.
 • Formular orientacions i protocols comuns d’actuació en situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics.
 • Organitzar programes, cursos i altres activitats formatives en l’àmbit de la bioètica.
 • Aquelles altres que el Comitè determini i que no s’oposin a les anteriors.
 
Què NO són funcions d’un Comitè d’Ètica?
 • Substituir la presa de decisions i responsabilitat dels professionals que hagin demanat consell i assessorament, l’empara jurídica directa de les persones o de l’Hospital, no és competència del CEA.
 • Emetre judicis sobre l’ètica professional del personal sanitari. Els comitès no jutgen la conducta ni l’ètica de cap dels professionals.
 • Prendre decisions. Els comités només tenen un paper assessor i deixen la presa de decisions a les mans dels qui sempre l’han tingut: el pacient o el seu representant legal, el metge, altres professionals de la salut, o l’autoritat judicial.
 
El nostre Comitè
 
Aquest Comitè es va crear a l’any 1992 i va ser acreditat l’any 1995. Es tracta d’un dels comitès més antics de Catalunya, i el primer dins l’Institut Català de la Salut (ICS).

L’any 2000 es va ampliar amb la presència de membres de GSS – Hospital de Santa Maria i posteriorment amb professionals d’Atenció Primària, convertint-se en un CEA territorial.

 
Membres
 
En la seva composició hi ha representació del personal mèdic, d’infermeria, de treball social, de l’advocacia, de l’atenció a la ciutadania, membres del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica, de la Comissió de Qualitat Assistencial, membres dels serveis religiosos, etc., fins un total actual d’unes 20 persones, totes elles interessades en temes de Bioètica.

A part dels membres permanents, el CEA també pot incorporar ocasionalment membres convidats per tal d’obtenir opinions d’altres experts que, per la seva competència en el tema que es tracti, aportin valor en el cas debatut. És imprescindible que acceptin les normes de funcionament del propi CEA.

Els professionals que presentin els casos també podran participar en les reunions en que aquests es debatin

 
Com contactar amb el Comitè?
 • Professionals del Servei Català de la Salut
  • Es poden posar en contacte amb el CEA a través de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania – Telèfon 973 70 52 35 –
  • També poden contactar per email: [email protected]
  • Així mateix poden accedir-hi mitjançant qualsevol dels seus membres.
 • Pacients o usuaris, els seus familiars i els seus representants legals o tutors
  • El CEA també podrà ser requerit, en la seva funció assessora o formativa, per aquest conjunt de persones
  • En aquest cas el contacte s’ha de fer a través de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania – Telèfon 973 70 52 35 –, que col•laborarà en la tramitació de les seves sol•licituds.
 
Enllaços d’interés

 

 

 

 

 

 


<< Torna