Foto Organització

Organització

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Els professionals de Gestió de Serveis Sanitaris constitueixen, sens dubte, el capital principal de l'empresa. És per això, i per tal d'aconseguir una major eficiència, eficàcia i qualitat en la prestació dels serveis als ciutadans, objectiu prioritari d'aquesta organització, que cal dedicar una especial atenció als recursos humans.

El creixement de la nostra empresa tant en pressupost com en activitat i noves línies d'atenció, des de la seva creació l'any 1992, ho ha estat també en quant al nombre de professionals que hi presten serveis. Actualment la plantilla de Gestió de Serveis Sanitaris resta integrada per més de 900 treballadors, distribuïts en diferents categories professionals assistencials i no assistencials. La despesa de personal corresponent compromet el 74% del total de despeses corrents de la institució.

El model de gestió dels recursos humans que apliquem està basat en el principi del reconeixement de la importància de l'individu en l'organització, prevalent la motivació i la implicació dels professionals que la integren. Entenem el desenvolupament professional dins el propi lloc de treball a través d'un sistema d'incentivació i promoció que reconegui l'aportació del professional al resultat i projecte de l'empresa en particular i al del sistema sanitari públic en general. Aquest fet justifica el desplegament de sistemes d'incentivació, promoció i desenvolupament en els diferents grups professionals de la plantilla, tal i com preveu el conveni col·lectiu d'aplicació. En la nostra empresa, Gestió de Serveis Sanitaris, el 47% dels professionals assistencials i no assistencials tenen accés actualment a aquests sistemes.

Gestió de Serveis Sanitaris, així mateix aplica, com instrument de gestió, incentivació i motivació contínua dels seus professionals, un model retributiu basat en part en la direcció per objectius. Aquest model preveu l'explicitació dels objectius i l'avaluació continuada del seu compliment, pretenent que cada professional orienti la seva activitat als objectius estratègics de l'organització, així com a desenvolupar una cultura organitzativa orientada a la millora dels processos i dels resultats.

La relació laboral amb els nostres professionals ve regulada pel I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres desalut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, excepte pel que fa al personal de la l'Àrea d'Atenció Social, vinculat a la Residència i Centre de Dia Lleida – Balàfia, al qual li és d'aplicació el Conveni Marc Estatal de Serveis d'Atenció a les Persones Depenents i Desenvolupament de la Promoció de l'Autonomia Personal.

 

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional


AdjuntMida
DOGC - III Conveni Col·letiu SISCAT 2021-2024.pdf2.21 MB
<< Torna